• Snelle levering
 • Al jaren een vertrouwd adres!
 • Ruim assortiment Rokersbenodigdheden!
 • Alles op het gebied van smaakjes toevoegen.
 • Wereldwijd 30 jaar garantie
 • Windproof
 • Ruime Keuze
 • Originele kado's
 • Snelle levering
 • Al jaren een vertrouwd adres!
 • Ruim assortiment Rokersbenodigdheden!
 • Alles op het gebied van smaakjes toevoegen.
 • Wereldwijd 30 jaar garantie
 • Windproof
 • Ruime Keuze
 • Originele kado's

Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden als PDF

Algemene Voorwaarden, De Jongens webshop

De Onderneming, 

www.dejongens.nl
email: info@dejongens.nl
telefoon nummer, ook beschikbaar voor whatsapp tussen 10.00-18.00 uur: 0617705535

De Jongens VOF
KvK nummer: 27031730
BTW nummer: 806978302B01

Bezoekadres:

De Jongens
Vlamingstraat 6
2511 BB Den Haag
Dagelijks van 10-18 uur.


Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van  De Jongens en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen De Jongens en de consument.

– Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

– Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

De Producten

– Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

– De webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden De Jongens niet.

– Alle afbeeldingen, specificaties gegevens bij de producten zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

– Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

Overeenkomst

– De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het product en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

– Indien de consument het product langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Jongens onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het product. -Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Jongens is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

– Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Jongens passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal De Jongens daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

– De Jongens kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de aankoop op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de koopovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

– Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten

Herroeping

– Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

– Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

– Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

– Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.

– Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan De Jongens heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten

– Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

– Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

– Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

– De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door De Jongens niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Garantie

– De Jongens staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Jongens er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik

– Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan De Jongens te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

– De garantietermijn van De Jongens komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

– De garantie geldt niet indien:

1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Jongens en/of op de verpakking behandeld zijn;

3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Levering

– De Jongens zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van.

– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

– Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Alle verzendingen vinden plaats via Postnl.

– In geval van ontbinding van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

– Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Jongens zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

– Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

– Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Jongens tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan De Jongens bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

– Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling. 

– De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Jongens te melden.

– In geval van wanbetaling van de consument heeft De Jongens behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachten en geschillen

– Op overeenkomsten tussen De Jongens en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

– Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

– Indien een klacht gegrond wordt bevonden door De Jongens, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

– Bij De Jongens ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Jongens binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

– Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot De Jongens, welke zich zullen inspannen de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Service van De Jongens

Zippo graveren

Het graveren van zippo's, nu beschikbaar.

Retourneren binnen 14 dagen

Niet tevreden? Geld terug.

Retourneren binnen 14 dagen

Niet tevreden? Geld terug.

Snelle levering

Vóór 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden.